Privacy Policy

Phương châm đảm bảo thông tin cá nhân

Suy nghĩ cơ bản

Công ty cổ phần O’s&Tec (dưới đây là công ty chúng tôi) nhận thức được tính quan trọng của thông tin cá nhân, nên suy nghĩ có trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, tuân thủ pháp luật, nội quy công ty liên quan đến thông tin cá nhân, lấy, sử dụng, quản lý phù hợp thông tin cá nhân sử dụng trong công ty chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi tuân thủ các hạng mục dưới đây về việc sử dụng thông tin cá nhân.

 1. Minh bạch hóa mục đích sử dụng và quyền hạn sử dụng ngoài mục đích

  Minh bạch mục đích sử dụng thông tin cá nhân, sử dụng trong phạm vi của mục đích đó.
  Không cung cấp các tài liệu cá nhân, không sử dụng ngoài mục đích về thông tin cá nhân... trừ trường hợp có sự đồng ý của khách hàng.

 2. Thu thập hợp pháp

  Lấy thông tin cá nhân theo phương pháp hợp pháp, công bằng.

 3. Đảm bảo chính xác

  Nỗ lực để đảm bảo dữ liệu cá nhân chính xác, nội dung cập nhật nhất.

 4. Quản lý phù hợp

  Cùng với việc hoàn chỉnh thể chế trong công ty quy định quy chế công ty, lập các biện pháp quản lý an toàn để không bị dò rỉ , giả mạo, phá vỡ, mất mát, truy cập trái phép để quản lý thông tin cá nhân.
  Hoặc trường hợp ủy thác xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ 3 thì cùng với việc cân nhắc lựa chọn người để ủy thác, nỗ lực chỉ đạo, giám sát để tiến hành quản lý phù hợp việc đó với công ty mình.

 5. Tiết lộ, chỉnh sửa, dừng sử dụng

  Khi có yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, sử dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân khách hàng, sẽ xử lý theo quy định luật bảo đảm thông tin cá nhân.

 6. Đối ứng với khiếu nại

  Nỗ lực hoàn chỉnh thể chế để đối ứng nhanh chóng, phù hợp với những khiếu nại của khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi sử dụng.

 7. Cải thiện liên tục

  Nỗ lực để xem xét, cải thiện liên tục trong việc sử dụng thông tin cá nhân.